Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Als het aanmeldingsformulier op het secretariaat van Novum is ontvangen, dan word je aangemeld bij de Nederlandse Badmintonbond en ben je officieel lid van Novum.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De trainingen beginnen na de zomervakantie. Gedurende de zomervakantie wordt er niet gespeeld.

 • De vereniging kent junior-, senior- en ereleden. Junioren zijn leden t/m 17 jaar en senioren zijn leden vanaf 18 jaar.

 • Peildatum voor de leeftijd is 1 september.

 • Alle wijzigingen dien je schriftelijk (mag per mail) door te geven aan het secretariaat.

 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris voor 1 juni van het nieuwe seizoen.

 • Opzeggingen die te laat of niet schriftelijk zijn binnengekomen worden niet gehonoreerd. Hiervan kan door het bestuur dispensatie worden verleend, indien deze opzegging is geschied wegens verhuizing of op grond van medisch advies of wegens een naar het oordeel van het bestuur daarmee gelijkstaande reden.

 • Zonder (tijdige) opzegging loopt het lidmaatschap automatisch door naar het volgende seizoen. Alle contributiebedragen gelden voor één verenigingsjaar.

 • Volledige contributie is verschuldigd, ook als je halverwege het lopende seizoen opzegt.

 • Geef je je op gedurende het seizoen dan wordt de contributie naar rato van het aantal hele, nog te spelen maanden berekend. Een volledig verenigingsjaar telt 10 speelmaanden.

 • De contributie dient uiterlijk 1 oktober van het nieuwe seizoen overgemaakt te worden op bankrekening NL63INGB0005665141 ten name van NOVUM te Groningen. Je ontvangt hiervoor tijdig een verzoek van de penningmeester.

 • Wil je in termijnen betalen, dan kun je hierover een afspraak maken met de penningmeester.